HD

  • Ống kính tiên tiến Opto Tech HD

    Ống kính tiên tiến Opto Tech HD

    Thiết kế thấu kính tiến bộ OptoTech HD tập trung độ loạn thị không mong muốn vào các vùng nhỏ hơn trên bề mặt thấu kính, do đó mở rộng các vùng có tầm nhìn rõ ràng hoàn hảo với mức độ mờ và biến dạng cao hơn.Do đó, thấu kính lũy tiến cứng hơn thường biểu hiện các đặc điểm sau: vùng khoảng cách rộng hơn, vùng gần hẹp và mức độ loạn thị bề mặt cao hơn, tăng nhanh hơn (các đường viền gần nhau).