Lịch sử phát triển

 • Năm 2021
  Mở rộng hơn nữa năng lực sản xuất
 • 2019
  Nhà máy chi nhánh bắt đầu hoạt động
 • 2015
  Giới thiệu thêm dây chuyền sản xuất
 • 2010
  Công ty con Mexico được thành lập
 • 2009
  Giới thiệu dây chuyền sản xuất thấu kính lũy tiến dạng tự do đầu tiên
 • 2006
  Phòng thí nghiệm được thiết lập với chứng nhận ISO9001 và CE
 • 2005
  Nhà máy được thành lập.
 • 1996
  Công ty bán hàng quang học được thành lập.